Polityka prywatności serwisu internetowego Archiplaner.pl

Szanowny Użytkowniku,

Witamy Ciebie w Polityce Prywatności Serwisu Archiplaner.pl

Administrator Serwisu, tj. Archiplaner Sp.zo.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wita stwosza 16, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS. pod nr KRS 0000880124 , kapitał zakładowy 5.000 zł wpłacony w całości, NIP: 8971887837, REGON 387999742; dane do kontaktu: e-mail: info@archiplaner.pl;, szanuje Twoją prywatność i chroni Twoje dane osobowe,które przekażesz w związku z korzystaniem z Serwisu.

Zapoznając się z niniejszą polityką prywatności, uzyskasz informację odnośnie tego, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe, w czasie gdy odwiedzasz stronę internetową Archiplaner.pl, rejestrujesz się w Serwisie Archiplaner.pl oraz gdy korzystasz z funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu, w tym gdy dokonujesz Subskrypcji, a więc zakupu dostępu do Aplikacji oferowanej w Serwisie.

Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych.

Pojęcia używane w niniejszej polityce prywatności, w tym w szczególności pojęcia Administratora, Serwisu, Użytkownika, Rejestracji, Konta, Subskrypcji, Aplikacji oraz Konsumenta są tożsame z pojęciami zdefiniowanymi w Regulaminie Serwisu Archiplaner.pl, dostępnym pod adresem https://archiplaner.pl/regulamin.

Niniejsza polityka prywatności została opracowana zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, uwzględniając w szczególności wymagania względem administratorów danych osobowych stawiane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu?

Administratorem Twoich danych osobowych jako Użytkownika Serwisu jest Archiplaner Sp.zo.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wita stwosza 16, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS. pod nr KRS 0000880124 , kapitał zakładowy 5.000 zł wpłacony w całości, NIP: 8971887837, REGON 387999742; dane do kontaktu: e-mail: info@archiplaner.pl; (dalej także jako: „Administrator”).

Możesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych:

W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, kontakt z nim możliwy jest pod adresem mailowym info@archiplaner.pl.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności i ochrony Twoich danych osobowych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod ww. adresem mailowym.

Jakie dane o Tobie, Użytkowniku, są zbierane?

Dane zbierane od Ciebie, zależą od tego, czy dokonałeś Rejestracji, tj. założenia Konta w Serwisie.

Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej naszego Serwisu, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Abyś mógł jako Użytkownik skorzystać z funkcjonalności Serwisu opisanych w Regulaminie, w tym przede wszystkim dokonać Subskrypcji i dzięki temu uzyskać dostęp do Aplikacji do generowania (tworzenia) rzutów nieruchomości przeznaczonej dla agentów nieruchomości (opisanej w Regulaminie i na stronie Serwisu), powinieneś dokonać Rejestracji, czyli założenia Konta w Serwisie. Rejestracja jest równoznaczna z zawarciem Umowy pomiędzy Tobą (jako Użytkownikiem) a Administratorem Serwisu. Podczas Rejestracji zostaniesz zapytany o aktualny adres e-mail, login (nazwę Użytkownika) oraz hasło. Dopiero po podaniu tych danych możliwa jest Rejestracja w Serwisie.

Ponadto na swoim Koncie masz możliwość podania następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, telefonu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), biura w ramach którego wykonujesz czynności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, ponadto lokalizacji (miasta).

W sytuacji dokonania przez Ciebie Subskrypcji, czyli zakupu dostępu do Aplikacji oferowanej w Serwisie, konieczne będzie podanie przez Ciebie co najmniej imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Ponadto w przypadku, gdy zażyczyłeś sobie wystawienia faktury, przetwarzany także będzie Twój adres zamieszkania i ewentualnie numer NIP / PESEL / REGON.

Firma obsługująca dla nas płatności może dodatkowo poprosić o inne dane osobowe, takie jak adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego.

Gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekażesz nam swoje dane kontaktowe w postaci adresu e-mail, natomiast w sytuacji kontaktu telefonicznego, przekazane zostaną Twoje dane kontaktowe w postaci numeru telefonu.

W jakich celach przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane podane przy Rejestracji przetwarzane są w celu wykonania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej po założeniu Konta w Serwisie. Dane zebrane w trakcie Rejestracji są niezbędne do zawarcia Umowy i jej wykonania, do tego byś mógł korzystać z funkcjonalności znajdujących się w Serwisie, w tym przede wszystkim dokonać Subskrypcji i uzyskać dostęp do Aplikacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jako Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych osobowych takich jak adres e-mail, login i hasło jest warunkiem zawarcia Umowy i jej realizacji. Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność zawarcia Umowy lub jej realizacji w całości lub części. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne z wyjątkiem podania danych osobowych niezbędnych do sprzedaży dostępu do Aplikacji (do dokonania Subskrypcji).

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, a podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jestart. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego).

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a Administratorem są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie czy poinformowania Cię o zmianach w Serwisie lub o istotnych zmianach Umowy.

Twoja dane muszą być także przetwarzane w celach rozliczenia oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej – wynika to z obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy prawa. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Twoje dane są ponadto przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

Tylko w sytuacji wyrażenia przez Ciebie wyraźnej i odrębnej zgody, Twoje dane Administrator będzie przetwarzać w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Administratora lub podmioty powiązane z Administratorem (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie w tym zakresie Twoja zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W momencie podania przez Ciebie także innych danych identyfikacyjnych (np. imienia i nazwiska, numeru PESEL) i danych kontaktowych (np. adresu zamieszkania) oraz w sytuacji zaistnienia sporu pomiędzy Tobą jako Użytkownikiem a nami jako Administratorem Serwisu, Twoje dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jako Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Komu mogą być przekazane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przekazywane pracownikom Administratora i osobom działającym na zlecenie Administratora w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Tobą jako Użytkownikiem a Administratorem (umowy sprzedaży dostępu do Aplikacji po dokonaniu Subskrypcji), ponadto w celach prowadzenia korespondencji z Tobą.

Twoje dane mogą ponadto zostać przekazane firmom zajmującym się obsługą płatności.

W sytuacji, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych i promocyjnych, zwłaszcza dotyczących usług podmiotów powiązanych z Administratorem, Twoje dane mogą zostać przekazane tym podmiotom.

W przypadku naruszenia przez Ciebie Regulaminu Serwisu lub naruszenia prawa, Twoje dane mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

Twoje dane nie są przekazywane do państw trzecich.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do świadczenia usług przez Administratora, czyli przez czas korzystania przez Ciebie z Serwisu oraz dokonywania Subskrypcji, ponadto przez okres przedawnienia roszczeń Administratora, a także przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych względem organów, w szczególności organów podatkowych.

W sytuacji, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych i promocyjnych, dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na jeden lub więcej wyżej wymienionych celów, lub do momentu ustania danego celu, który wymaga przetwarzania danych.

W jaki sposób Administrator będzie się z Tobą kontaktować?

Najpowszechniejszym sposobem kontaktu z Tobą – jako Użytkownikiem Serwisu – ze strony Administratora będzie kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na Twój aktualny adres mailowy możesz otrzymywać od Administratora informacje o wszelkich ważnych – dla umowy sprzedaży dostępu do Aplikacji po dokonaniu Subskrypcji – okolicznościach, ewentualne informacje o nowych ofertach ze strony Administratora, ponadto istotne informacje o funkcjonowaniu Konta, w przypadku jego założenia w ramach Serwisu.

Będziesz miał możliwość dokonania zmiany danych podanych przy Rejestracji, tj. adresu e-mail, loginu (nazwy Użytkownika) oraz hasła.

W jaki sposób będą zabezpieczone Twoje dane osobowe?

Bazy danych Serwisu zabezpieczone są przed wglądem nieupoważnionych osób trzecich. Twoje dane osobowe podane przy Rejestracji są zabezpieczone. Podane przez Ciebie hasła są szyfrowane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.

Co to są pliki cookies i w jakich celach są wykorzystywane?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez Serwis, który odwiedzasz i zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz jako Użytkownik podczas przeglądania Serwisu.

W plikach „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, np. zwłaszcza w plikach wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do Twojego Konta.

Serwis może prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie Twoich preferencji i personalizowanie (dostosowywanie do Twoich potrzeb) wyświetlanych treści oraz dopasowanie ewentualnych reklam.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na Twoją rzecz, czyli np. zapamiętania Twojego logowania do Serwisu czy zapamiętania przeglądanych podstron w Serwisie. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Każda przeglądarka pozwala na zablokowanie przyjmowania ciasteczek, jednak Administrator nie może w takim wypadku zagwarantować poprawnego działania Serwisu po zablokowaniu przyjmowania ciasteczek.

Jakie uprawnienia Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Użytkowniku, przysługują Ci następujące prawa w zakresie Twoich danych osobowych:

Ponadto przysługuje Ci prawo do wycofania zgody/wszystkich zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych (zwłaszcza w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Administratora), w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest jedna lub kilka zgód udzielonych odrębnie), ale cofnięcie zgody/zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem zgodnie z prawem. Cofnięcie zgody/zgód może zostać dokonane w ten sam sposób, co udzielenie zgody/zgód.

Cofnięcie zgody możliwe jest ponadto:

W odniesieniu do Twoich danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, Administrator nie profiluje danych.