Regulamin serwisu internetowego Archiplaner.pl

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Konsumentów, z Serwisu prowadzonego przez Administratora będącego jednocześnie właścicielem serwisu. Serwis dedykowany jest w szczególności osobom fizycznym wykonującym czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (w tym agentom nieruchomości prowadzącym własną działalność gospodarczą oraz osobom fizycznym nieprowadzącym własnej działalności gospodarczej, a wykonującym czynności na zlecenie biura nieruchomości), ponadto osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej (w szczególności biurom nieruchomości). Serwis oferuje dostęp do szeregu funkcjonalności ułatwiających przygotowywanie ofert nieruchomości, w tym generowanie rzutów nieruchomości.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

ROZDZIAŁ II. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Administrator” – Archiplaner Sp.zo.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wita stwosza 16, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS. pod nr KRS 0000880124 , kapitał zakładowy 5.000 zł wpłacony w całości, NIP: 8971887837, REGON 387999742; dane do kontaktu: e-mail: info@archiplaner.pl. Archiplaner Sp.zo.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wita stwosza 16, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS. pod nr KRS 0000880124 , kapitał zakładowy 5.000 zł wpłacony w całości, NIP: 8971887837, REGON 387999742 jest jednocześnie właścicielem serwisu;
 • Serwis” – Serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem archiplaner.pl, za pośrednictwem którego Administrator umożliwia Użytkownikom Rejestrację oraz udostępnia na rzecz Użytkowników Aplikację (sprzedaje dostęp do Aplikacji) na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 • Użytkownik” – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu;
 • Rejestracja” – procedura zakładania Konta w Serwisie przez Użytkownika, równoznaczna z zawarciem Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem;
 • Konto” – indywidualna witryna Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, udostępniana przez Administratora pod unikalną nazwą (login), pełni funkcję zbioru zasobów, w których gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje na temat jego działań w ramach Serwisu, w tym dokonywanych Subskrypcji. Konto chronione jest hasłem, które tworzy Użytkownik;
 • Subskrypcja” – zakup przez Użytkownika dostępu do Aplikacji oferowanej w Serwisie, równoznaczny z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy sprzedaży dostępu do Aplikacji w jednym z kilku wybranych pakietów;
 • Aplikacja” – nowoczesna intuicyjna aplikacja przeznaczona do generowania (tworzenia) rzutów nieruchomości dla agentów nieruchomości, umożliwiająca dostęp do szeregu funkcjonalności, w szczególności takich, jak szkicowanie rozkładu pomieszczeń, dodawanie poszczególnych elementów wyposażenia lokali, eksportowanie rzutów, dodawanie plików do ogłoszenia wybierając format oraz gromadzenie rzutów i szablonów w formie własnej biblioteki. Utworzony dzięki Aplikacji przez Użytkownika rzut nieruchomości umożliwi m.in. przygotowanie spersonalizowanej prezentacji i przedstawienie kluczowych cech nieruchomości w ramach oferty;
 • Konsument” – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Serwisie zakupu dostępu do Aplikacji (czyli Subskrypcji), niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą;
 • Polityka Prywatności” – dokument zawierający szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec Użytkowników;
 • Regulamin” – niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z Serwisu (w tym rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, warunki ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów między Administratorem a Użytkownikami w ramach Serwisu, w szczególności warunki dokonywania Subskrypcji) oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą; Regulamin i warunki w nim określone stanowią wiążącą umowę między Użytkownikiem a Administratorem – dotyczącą użytkowania Serwisu, zwłaszcza po dokonaniu Rejestracji przez Użytkownika.
 • Ustawa” – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 • RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ROZDZIAŁ III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU I DOSTĘP DO SERWISU, OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADMINISTRATORA

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać z Serwisu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać z Serwisu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 3. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer osobisty, laptop, tablet), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Dla umożliwienia poprawnego działania niektórych funkcjonalności Serwisu, może być wymagane zapewnienie przez Użytkownika posiadania przeglądarki internetowej w możliwie najaktualniejszej wersji, obsługującej i akceptującej pliki cookies oraz obsługującej język javascript. Korzystanie z przeglądarki, która nie spełnia tych wymogów może powodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zgadza się na zapisywanie plików cookies w swoim urządzeniu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych na Koncie lub przy dokonywaniu Subskrypcji. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. O ile niniejszy Regulamin lub Serwis nie stanowią inaczej, własność intelektualną Administratora stanowią:
 6. Własność intelektualna Administratora wskazana w ust. 5 wyżej, podlega ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora, Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów prawa dotyczących własności intelektualnej, w tym w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).
 7. Użytkownik dokonując Rejestracji, uzyskuje możliwość dokonywania płatnych Subskrypcji i korzystania z innych funkcjonalności oferowanych przez Serwis, np. ma możliwość skorzystania z Poradnika dla użytkowników Aplikacji, dostępnego w Serwisie.

ROZDZIAŁ IV. PROCEDURA REJESTRACJI W SERWISIE, KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. W celu założenia Konta Użytkownik powinien dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w ramach Serwisu. Podczas Rejestracji Użytkownik ma obowiązek podać aktualny adres e-mail, login (nazwę Użytkownika) oraz hasło, a także dokonać akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Po weryfikacji danych objętych formularzem rejestracyjnym, Użytkownik otrzymuje od Administratora na podany przez siebie aktualny adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wiadomość o założeniu Konta. By pomyślnie zakończyć procedurę Rejestracji, Użytkownik powinien dokonać aktywacji Konta poprzez kliknięcie na link przesłany pocztą elektroniczną do Użytkownika razem z informacją o założeniu Konta.
 3. Dla Użytkownika, który dokonał Rejestracji tworzone jest Konto. Użytkownik może edytować swoje dane podane przy Rejestracji (adres e-mail, login oraz hasło) na profilu Konta. Użytkownik ma ponadto możliwość podania swoich danych osobowych – imienia i nazwiska, telefonu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), biura w ramach którego wykonuje czynności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, ponadto lokalizacji (miasta).
 4. W sytuacji prawidłowego zarejestrowania się zgodnie z ust. 1 i 2, Użytkownik otrzymuje dostęp do funkcjonalności Serwisu po podaniu loginu oraz hasła na stronie logowania, dzięki czemu może dokonywać Subskrypcji i korzystać z Aplikacji.
 5. Użytkownik w ramach Konta ma możliwość śledzenia płatności za dokonane Subskrypcje.

ROZDZIAŁ V. SUBSKRYPCJE, RODZAJE (PAKIETY) APLIKACJI, PŁATNOŚCI

 1. Dokonanie Subskrypcji jest równoznaczne z zawarciem między Administratorem a Użytkownikiem umowy sprzedaży dostępu do Aplikacji oferowanej w Serwisie.
 2. Dokonanie Subskrypcji możliwe jest po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu się na swoim Koncie przez Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość dokonania Subskrypcji na jeden z oferowanych w ramach Serwisu pakietów dostępu do Aplikacji, w ramach którego dostępne są oferowane w nim funkcjonalności:
 4. W celu dokonania Subskrypcji Użytkownik powinien wybrać właściwy pakiet dostępu do Aplikacji, za którego Subskrypcję przewidziana jest określona cena netto wyrażona w PLN (złotych polskich) lub cena do uzgodnienia z Administratorem oraz kliknąć na odpowiednią ikonkę.
 5. Po dokonaniu Subskrypcji, Użytkownik będący Konsumentem otrzyma dostęp do aplikacji oraz informację zawierającą pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży dostępu do Aplikacji oferowanej w Serwisie oraz o utracie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży dostępu do Aplikacji oferowanej w Serwisie, w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od powyższej umowy. Użytkownik składa oświadczenie, iż został pouczony o powyższych okolicznościach.
 6. Następnie Użytkownik zostaje przekierowany do okna płatności, gdzie jest zobowiązany do opłacenia Subskrypcji za pośrednictwem operatora płatności internetowych, oferującego możliwość płacenia kartą kredytową lub przelewem bankowym.
 7. W momencie dokonania płatności za Subskrypcję po wybraniu właściwego pakietu Aplikacji, dochodzi do zawarcia umowy między Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest sprzedaż dostępu do Aplikacji oferowanej w Serwisie zgodnie z wybranym pakietem.
 8. Dokonanie płatności jest każdorazowo potwierdzane informacją na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzającego zakup dostępu. Na żądanie Użytkownika istnieje możliwość udokumentowania płatności za Subskrypcję fakturą VAT. W takim wypadku Administrator przesyła do Użytkownika fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 9. Wykupiona przez Użytkownika Subskrypcja wyświetla się w zakładce „Subskrypcje” na Koncie.
 10. Użytkownik ma możliwość wznawiania Subskrypcji na kolejne okresy. W tym celu powinien kliknąć w ikonkę „Wznów subskrypcję” znajdującą się w zakładce „Subskrypcje” na Koncie oraz dokonać opłacenia Subskrypcji w sposób określony w ust. 6 i 7.
 11. Użytkownik ma możliwość zmiany pakietu Aplikacji w kierunku pakietu bardziej zaawansowanego.
 12. Opłacenie Subskrypcji przez Użytkownika powoduje (nie później niż w ciągu 24 godzin) od chwili otrzymania przez Administratora potwierdzenia płatności od operatora płatności i zaakceptowania rezygnacji z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży dostępu do Aplikacji oferowanej w Serwisie w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od powyższej umowy) umożliwienie dostępu do Aplikacji w wybranym przez Użytkownika pakiecie dostępu do Aplikacji. Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji archiplaner.pl/draw. Jednakże w szczególnych przypadkach, np. na skutek awarii serwera, Aplikacja może zostać udostępniona Użytkownikowi później niż w ciągu 24 godzin od chwili opłacenia Subskrypcji.
 13. Od chwili udostępnienia Aplikacji Użytkownik może z niej korzystać (z funkcjonalności zawartych w Aplikacji – odpowiednim pakiecie wskazanym w ust. 3 lit. a i b), przy czym udostępnienie Aplikacji przez Administratora na rzecz Użytkownika wyłącza możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży dostępu do Aplikacji oferowanej w Serwisie – na zasadach określonych w Rozdziale VI.
 14. Dokonując Subskrypcji, Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Aplikacji wyłącznie na własny użytek osobisty Użytkownika. Subskrypcja nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do Aplikacji ani innych wkładów (zawierających jakikolwiek element twórczy) zawartych w Aplikacji. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Aplikacji wymaga każdorazowo zgody właściciela praw (najczęściej Administratora), za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo, w tym przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 15. Po wykupieniu Subskrypcji przez Użytkownika (wykupienie jednego z pakietów dostępu do Aplikacji oferowanych przez Administratora), konkretne rzuty nieruchomości wygenerowane przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji stanowią własność intelektualną tego Użytkownika (o ile zawierają element twórczy), co oznacza m.in., że Użytkownik jest uprawniony do komercyjnego wykorzystywania wygenerowanych przez siebie rzutów w prowadzonej działalności – jako samodzielny agent nieruchomości lub w zakresie prowadzonego biura nieruchomości. Konkretne rzuty nieruchomości wygenerowane przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji (w jej płatnej wersji – na zasadzie Subskrypcji) mogą służyć zatem przygotowaniu spersonalizowanej prezentacji lub przedstawieniu kluczowych cech nieruchomości w ramach oferty kierowanej do pojedynczej osoby lub do ogółu osób.

ROZDZIAŁ VI. ODSTĄPIENIE OD SUBSKRYPCJI I ZWROT PŁATNOŚCI

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od dokonanej Subskrypcji. Odstąpienie od Subskrypcji następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia dokonania Subskrypcji, czyli od dnia zawarcia umowy sprzedaży dostępu do Aplikacji oferowanej w Serwisie. Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia.
 2. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do Aplikacji oferowanej w Serwisie w ramach Subskrypcji przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą nadania Użytkownikowi przez Administratora dostępu do Aplikacji oferowanej w Serwisie w ramach Subskrypcji.
 3. W przypadku braku zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Administrator powstrzymuje się od udostępnienia Aplikacji oferowanej w Serwisie w ramach Subskrypcji do końca tego okresu. Konsument może w każdym czasie wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie jest składane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży dostępu do Aplikacji oferowanej w Serwisie zawartej w wyniku dokonanej Subskrypcji:
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży dostępu do Aplikacji oferowanej w Serwisie, uważa się ją za niezawartą. Administrator w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument uiścił płatność za Subskrypcję kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Administrator zwraca całą kwotę na kartę lub na numer rachunku bankowego Konsumenta.

ROZDZIAŁ VII. REKLAMACJE

 1. Każdy Użytkownik, w tym Konsument, może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Aplikacji). Reklamacje powinny być składane wyłącznie:
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie lub osobiście.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Integralną część Regulaminu, wiążącą wszystkich Użytkowników (w tym Konsumentów), stanowi Załącznik „Polityka Prywatności”, określający sposób przetwarzania danych pozyskiwanych przez Administratora, zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z RODO.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Administrator zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przed planowaną zmianą na stronie internetowej Serwisu. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.
 3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Subskrypcji dokonanych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności spory z Konsumentami przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.
 7. Regulamin można pobrać w formacie PDF – kliknij by pobrać PDF.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.01.2021 r.